Vad Jesus Kristus lärde om omvändelse

Lär dig varför mormonerna tror att omvändelse kan ge frid, hopp och glädje.

Jesus Christ and His prophets have taught how repentance can save us from the bitterness of hell. Learn why Mormons believe that repentance is important for all of us.
Jesus Kristus och hans profeter har undervisat om hur omvändelse kan frälsa oss från helvetets bitterhet. Lär dig varför mormonerna tror att omvändelse är viktigt för oss alla.

Medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är kristna och tror på det Jesus Kristus lärde i Bibeln om omvändelse. Läs vidare för att ta reda på varför kyrkans medlemmar tror att omvändelse är viktigt för oss alla.

Vad lär Nya Testamentet om omvändelse?

När Jesus Kristus levde på jorden berättade han en liknelse om omvändelse. I liknelsen bad både en farisé, som var en självrättfärdig religiös ledare; och en publikan, som var en föraktad tulltjänsteman och skatteindrivare, i templet. Farisén ansåg att han inte hade något behov av omvändelse. Han sa: ”Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor, rånare, brottslingar, äktenskapsbrytare, eller som den där publikanen. Jag fastar två gånger i veckan, jag ger tionde av allt jag tjänar” (Lukas 18:11–12). Publikanen, å andra sidan, bad ödmjukt: ”Gud, var nådig mot mig, syndare” (Lukas 18:13). Jesus lärde att det var den ångerfulle publikanen, snarare än farisén, som skulle bli rättfärdiggjord. ”Ty var och en som upphöjer sig skall bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig skall bli upphöjd” (Lukas 18:14).

Den här liknelsen fångar på ett vackert sätt Frälsarens lärdomar om omvändelse i Nya Testamentet. Samhället Jesus levde i mätte rättfärdighet i efterlevnad av Moses lag, en religiös lag som var inriktad på yttre förrättningar (se Larry Y. Wilson, ”The Savior’s Message of Repentance”, Ensign, feb. 2016, s. 48). Men när Jesus Kristus kom undervisade han om en högre lag som betonade våra motiv och våra hjärtans önskningar. Jesus lärde att omvändelse har mer att göra med att förändra vårt hjärta än med det som syns utåt. Han lärde att vi alla måste förändras och växa – vi måste vi alla omvända oss – för att vara godtagbara inför Gud.

Vad tror kyrkans medlemmar om omvändelse?

Som kristna tror kyrkans medlemmar att omvändelse är lika viktig i dag som när Jesus Kristus levde på jorden. Äldste Larry Y. Wilson, en ledare i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, lärde: ”Vi måste ständigt sträva efter den inre förändring som kommer av att inse att också vi – allihop – är syndare. När vi gör det fylls våra hjärtan och sinnen av ödmjukhet till den grad att fortsatt omvändelse blir möjlig för oss” (“The Savior’s Message of Repentance”, s, 50).

Kyrkans medlemmar tror att för att verkligen kunna omvända och förändra oss behöver vi regelbundet utvärdera hur vi kan förbättra oss. Äldste Wilson föreslog att vi regelbundet frågar oss själva: ”Är jag otålig, negativ, ängslig, kritisk, självcentrerad, kontrollerande, lättsinnig, fylld av lusta, cynisk eller lat?” (”The Savior’s Message of Repentance”, s. 51). Det kan verka skrämmande eller svårt att utvärdera våra svagheter så här. Men vi bör inte vara rädda. Tanken att vi kan förändras är av naturen hoppfull.

Och kyrkans medlemmar tror inte att vi måste övervinna våra tillkortakommanden ensamma. Faktum ära att som kristna menar Som kristna tror kyrkans medlemmar att varaktig förändring och tillväxt inte är möjliga utan Jesu Kristi hjälp. Kyrkans medlemmar tror på Kristi löfte som upptecknats i Nya Testamentet att ”min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet” (se 2 Korintierbrevet 12:7–10; se också Ether 12:27).

Tror medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga på helvetet?

Både Bibeln och Mormons bok lär att de som inte omvänder sig skall lida helvetets kval: ”Ja, de är i dödens och helvetets grepp, … och alla som gripits därav, måste stå inför Guds tron och dömas efter sina gärningar, och därifrån måste de gå till den plats som är beredd åt dem, ja, en sjö av eld och svavel som är oändlig pina” (2 Nephi 28:23; se även Matteus 10:28).

Kyrkans medlemmar tror att ordet helvetet kan syfta på två olika platser: för det första en tillfällig vänteplats dit andarna som ”dött i sina synder” kommer för att lära sig mer om Jesus Kristus och invänta uppståndelsen (se Läran och förbunden 138: 32), och för det andra en plats som kallas det yttersta mörkret där Satan och hans änglar bor (se Stå fast i din tro [2004], s. 71). Kyrkans lära är att ytterst få personer är tillräckligt ogudaktiga för att dömas till det yttersta mörkret.

Som kristna gläds kyrkans medlemmar åt vår Återlösare, Jesus Kristus, som genom sin försoning och uppståndelse övervann både döden och helvetet. De är tacksamma för att Jesus Kristus har gjort det möjligt för oss alla att förändras, växa och återvända till vår Fader i himlen om vi omvänder oss. För att lära dig mer om Jesus Kristus, vår Frälsare, gå till mormon.org