Världen behöver ditt ljus

Kristus
Foto: (Gospel Library)
Phillips
Äldste Alan T. Phillips, England Områdessjuttio

I tider av mörker, tumult och osäkerhet vänder vi oss till den enda sanna källan till ljus, hopp och frid. Han var ett föredöme när det gäller att älska och tjäna andra och uppmanade oss att göra detsamma. När vi följer honom ingår vi förbund att hjälpa behövande och att vittna om Kristus i hela vårt liv.(1)

Strax före andra världskrigets utbrott evakuerade National Gallery i London tusentals viktiga målningar till Wales för att skydda dem.(2) Allmänheten kom emellertid med påtryckningar om att regeringen skulle ta tillbaka en del av konsten, och ett beslut fattades om att ställa ut en målning i månaden för att höja den allmänna stridsmoralen. Ett brev publicerades i The Times i januari 1942 med förklaringen: ”Eftersom Londons ansikte har blivit ärrat och mörbultat under den senaste tiden behöver vi mer än någonsin få se vackra saker.”

Den första ”månadens bild” som valdes av folket var Noli me Tangere (”Rör mig inte”) av den italienska konstnären Tizian.(3) Bilden skildrar hur den uppståndne Kristus visar sig för Maria från Magdala. När hon ser att graven är tom efter hans död misstar hon honom för trädgårdsmästaren och vädjar om att han ska tala om för henne vart de har flyttat Kristi kropp. När han säger hennes namn känner hon igen hans röst och inser därmed vilken hans sanna identitet är: hennes Frälsare och ”lärare”.(4)

Vi har sett mycket tumult i år. Liksom Tizians Maria kanske vi söker efter Frälsaren. President Nelson påminner oss om att Jesus är ”ljuset som lyser i mörkret”(5). Frälsaren sa till sina efterföljare: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.”(6)

Ett sätt för oss att följa Frälsaren är att hålla vårt förbund att hjälpa de behövande. När profeten Alma undervisade om dopförbundet sa han att vi bör vara ”villiga att bära varandras bördor så att de kan bli lätta” och ”villiga att sörja med dem som sörjer, ja, och trösta dem som står i behov av tröst”(7).

Frälsaren är vårt största föredöme när det gäller tjänande. Trots utmaningarna, hoten och förföljelserna han ställdes inför ”gick [han] omkring och gjorde gott”. Under hela sin verksamhet på jorden ägnade han sig åt att välsigna, tjäna och hjälpa andra. Jesu Kristi försoning var i sig ett överjordiskt uttryck för hans kärlek, uppoffringar och tjänande för alla människor. ”Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner.”(8)

Tråkigt nog är inte det här vad världen lär. Den säger att vi bara ska bry oss om oss själva, att glädjen finns i det vi köper och konsumerar och i det beröm vi får av våra likar.(9) Frälsaren visade sina lärjungar en helt annan väg. Det var en väg med mindre betoning på att ”ha” och större inriktning på att ”vara”. Närmare bestämt uppmanade han oss att vara kärleksfulla, vänliga, förlåtande, barmhärtiga, tålmodiga, milda, varsamma, långmodiga och ödmjuka. Hans inriktning hade mindre att göra med ”att rädda sitt liv”. I stället uppmanade han oss att ”förlora” oss själva i omsorg om och kärlek till andra.

Jesus Kristus ägnade all sin tid åt att tjäna och hjälpa alla, och som hans lärjungar har vi uppmanats att göra detsamma. Frälsaren sa: ”Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar.”(10)

Möjligheterna att tjäna andra är oändliga. Det kan vara något så enkelt som ett leende eller ett vänligt ord. Tid du ägnar åt att lyssna. En omtänksam gest, särskilt till dem som är förbisedda, glömda, socialt isolerade eller marginaliserade i ditt samhälle.

Tjänande är till välsignelse för andra men gynnar även oss på speciella och meningsfulla sätt. Det kan göra det lättare att känna Guds kärlek till oss och ta oss bort från oro, rädsla, ångest och tvivel.(11) Enkla, regelbundna tjänandegärningar är bevis på vår kärlek till Gud och andra. Äldste Uchtdorf har sagt: ”När vi verkligen förstår vad det innebär att älska som Jesus Kristus älskar oss fördrivs all förvirring och våra prioriteringar hamnar rätt. Vår färd som Kristi lärjungar blir mer glädjefylld. Vårt liv får ny mening. Vårt förhållande till vår himmelske Fader blir djupare.”(12)

Jag vill föreslå tre saker som vi alla kan överväga.

 1. Var stilla. Jesus Kristus är ljuset som lyser i mörkret.
 2. Var ett ljus. Du kan vara ett ljus i ditt hem, din familj och ditt samhälle när du hjälper behövande och vittnar om Kristus under hela ditt liv.
 3. Gör gott. Enkla tjänandegärningar ger glädje, hopp och frid till många.

Jesus Kristus är ljuset vi söker under mörka, tumultartade och osäkra tider. Han har uppmanat var och en av oss att vara ett ljus för världen. Det finns någon vi känner som har ett behov, någon som vi kan lyfta och stärka. Det här är verket vi har kallats att utföra. Det är hans verk. När vi gör det upptäcker vi vår sanna identitet som barn till en kärleksfull Fader i himlen.

 

Slutnoter:

 

 1. Se president Henry B. Eyring, ”Kom till mig”, Liahona, maj 2013, s. 24.
 2. Ben Street, Letter from London: Art During Wartime, Art 21 Magazine, 23 sept. 2008.
 3. National Gallery; månadens bild, oktober 2019: Noli me Tangere.
 4. Joh. 20:14–18.
 5. President Russell M. Nelson, ”Seven truths that have power to transform your life and others”, Orlando Florida, söndagen den 9 juni 2019.
 6. Joh. 8:12.
 7. Mosiah 18:8–9.
 8. Joh. 15:13.
 9. Erich Fromm, ”To have or to Be”, 1976.
 10.  Joh. 13:35.
 11. Se äldste Patrick Kearon, ”Ett kännetecken på Herrens sanna och levande kyrka”, världsomfattande andakt för unga vuxna, 6 maj 2018, Brigham Young University–Idaho.
 12. Äldste Dieter F. Uchtdorf, ”Guds kärlek”, Liahona, okt. 2009, s. 21.