Utan dem kan vi inte fullkomliggöras

Elder Homer
Äldste David P. Homer, USA Områdessjuttio

Under de sista månaderna i livet begrundade profeten Joseph Smith ofta betydelsen av ställföreträdande förrättningar för döda.[1]  Ja, han ansåg arbete för våra förfäder så viktigt att han lärde att ”deras frälsning är nödvändig och väsentlig för vår frälsning … De kan inte fullkomliggöras utan oss, inte heller kan vi fullkomliggöras utan våra döda.”[2]

Det är lätt att förstå hur det ställföreträdande arbetet som utförs för våra förfäder gör det möjligt för dem att fullkomnas, eftersom de utan oss inte skulle kunna ta emot de förrättningar som är nödvändiga för deras frälsning.  Det som kanske är svårare att förstå är hur ”våra döda” kan hjälpa oss bli fullkomliga.  Det här skriftstället kan ju vara en allmän lära som gäller allas döda förfäder, men det kan också ha en mer personlig innebörd som uppmuntrar var och en av oss att finna ”våra [egna] döda” eftersom den handlingen hjälper oss gå framåt. 

Att finna förfäder för in Elias ande i våra liv, vilket förädlar och stärker oss.  Det vet jag av egen erfarenhet.  Eftersom medlemmar av min släkt har utfört omfattande släktforskning, är det verkligen svårt att hitta förfäder att utföra tempelförrättningar för.  Nyligen hjälpte en vän, som är expert på släktforskning, mig att hitta en förfader som ingen hittat tidigare.  Det är svårt att beskriva det jag kände den dagen.  När vi förberedde hennes namn för templet blev jag överväldigad.  Det kändes som om hon hade väntat mycket länge.  Jag kände Andens förädlande inflytande.  Liksom för dem som lyssnade till kung Benjamin, verkade mitt hjärta förändras.[3]  Jag ville bli en bättre människa.  Jag ville vara trofast, så att jag en dag skulle få träffa henne och tacka henne för att hon berört mig.

Att finna våra förfäder stärker oss också eftersom vi, när vi studerar deras liv, ser lärdomar som kan tillämpas på våra liv.  Vintern 1847 var Russel King Homer bland de kämpande heliga i Winter Quarters som förberedde sig för vandringen med Brigham Young till Utah senare under året.  Tre dagar innan gruppen skulle ge sig av kom äldste Heber C. Kimball, medlem i det tolv apostlarnas kvorum, fram till Russel och bad honom göra en uppoffring.  Russel skulle stanna kvar och ombads också skänka sin vagn, sina oxar och förnödenheter så att andra kunde ge sig av i hans ställe.[4]

Det måste ha varit en utmaning för Russel att se andra ta hans saker och ge sig av.  Men i stället för att vägra eller ta illa vid sig av situationen, gick han helt enkelt vidare och litade på att allt skulle bli till det bästa.  Under de påföljande åren hjälpte han tusentals heliga med de slutliga förberedelserna och korsa slätterna till Utah.  Slutligen företog han själv 1859 sista delen av färden. Han ledde ett handkärrekompani västerut, där han slog sig ner med sin familj och levde resten av livet.[5]

När livet ger mig besvikelser, eller kräver att jag gör något svårt, minns jag min förfader i fjärde led, Russel King.  I stället för att vägra eller bli bitter över de svårigheter som kommer i min väg, kan jag gå vidare som han gjorde och lita på att allt ska bli till det bästa.  På ett mycket verkligt sätt kan hans livs upplevelser och lärdomar hjälpa mig förbättra mitt liv.

Det är inte att undra på att profeten Joseph så ofta funderade på den här grundläggande läran.  Att finna ”våra döda” är avgörande för vår frälsning eftersom det för in Anden i våra hjärtan och ger oss lärdomar som förbättrar våra liv.  Läran är livsviktig för oss eftersom ”de [inte kan] fullkomliggöras utan oss, inte heller kan vi fullkomliggöras utan våra döda”. 


[1] L&F 128:1
[2] L&F 128:15
[3] Se Mosiah 5:2.
[4] History of Russel King Homer, av William E. Homer, 2015, s. 61
[5] Se lds.org, Mormon Pioneer Overland Travel