Ungdomstemat för år 2021

ungdomar

President Russell M. Nelson har uppmanat alla unga kvinnor och alla unga män att ”gå med i Herrens ungdomskår för att samla in Israel” (”Israels hopp” [världsomfattande andakt för ungdomar, 3 juni 2018], HopeofIsrael.ChurchofJesusChrist.org).

Som svar på profetens uppmaning och i samverkan med studiekursen för seminariet och Kom och följ mig, lyder ungdomstemat som valts för 2021: ”Bli därför inte trötta av att göra gott, för ni lägger grundvalen till ett stort verk. Och av det ringa kommer det som är stort. Se, Herren fordrar hjärtat och ett villigt sinne (L&F 64:33–34).

”Föräldrar och ungdomsledare uppmuntras att undervisa om principer från temaskriftstället hemma och i kyrkan under hela året. Dessutom kan temat användas som ämne för tal av ungdomar på sakramentsmöten och för att ge fokus åt ungdomsaktiviteter såsom läger, ungdomskonferenser och andakter. Temat ska också betonas under FSY-konferenser världen över.

Resurser – såsom musik, videor och konst – kommer att finnas tillgängliga på kyrkans webbplats, på kanaler på sociala medier och i den nya tidskriften Vägledning för de unga.