Tiondelagens välsignelser

Tionde
Foto: LDS Media Library
Sabin
Äldste Gary B. Sabin President för området Europa

För många år sedan, när president Gordon B. Hinckley var stavspresident, intervjuade han en man för en tempelrekommendation. När president Hinckley frågade mannen om han betalade ett ärligt tionde, svarade mannen uppriktigt att han inte gjorde det eftersom han hade för många skulder. President Hinckley kände sig manad att säga till honom att han inte skulle kunna betala av sina skulder förrän han betalade tionde.

Han berättade senare för president Hinckley att under de påföljande åren kunde han inte minska sina skulder, hur mycket han än försökte. Till slut kom han och hans fru till slutsatsen att de skulle pröva Herrens löfte. Mannen berättade: ”På något sätt som vi inte riktigt kan förstå har Herren välsignat oss. Vi har inte saknat det vi givit till honom, och för första gången på många år minskar nu våra skulder.” Han och hans fru kunde äntligen leva inom sina tillgångar, men ännu viktigare var att de fick känna friden av att veta att de värdigt höll sitt åtagande mot Herren.[1]

Som ny biskop hade jag också möjlighet att ge en medlem råd angående tionde. En nyomvänd kom till mig med ett allvarligt dilemma: han hade inte tillräckligt med pengar för att betala både sin inkomstskatt och sitt tionde. Jag frågade helt enkelt: ”Tror du att evangeliet är sant?” Han bekräftade att han gjorde det och kom sedan snabbt till slutsatsen att hans uttalade vittnesbörd var hans svar. Några veckor senare kom han till mig och berättade att hans revisor hade gjort fel när han förberedde skatterna – han hade glömt att ansöka om jämkning. Hans skatt minskades med mer än den summa han hade betalat i tionde. Jag tror att den här gode broderns tro fick himlarna att mana hans revisor med denna nya idé, en upplysning jag inte tror skulle ha skett annars. 

Vi betalar tionde mer med tro än med pengar. Gud är mer intresserad av vår tro och av den inverkan det har på vår själ när vi betalar ett ärligt tionde än han är av summan vi betalar. Det visar att vi litar på Gud och hans löften. Vi kan inte vara som mannen som satt framför brasan och sa: ”Om du ger mig värme så ska jag ge dig trä.” Moroni lärde: ”Ni får ingen förvissning förrän efter det att er tro har prövats.” [2]

Evangeliet följer inte mänsklig logik. Tänk på följande: ”Så ska de sista bli de första och de första bli de sista,”[3] ”de svaga skall bringa den vise på skam,”[4] ”den som mister sitt liv för min skull ska finna det,”[5] och ”det är saligare att ge än att ta.”[6] Ingenstans är den här andliga ironin tydligare än när det gäller tiondelagen, för vi har verkligen mer när vi ger mer. Det är för att människans vägar inte är Guds vägar, och Gud står vid rodret.

Tionde är aldrig en börda utan snarare en välsignelse eftersom vi alltid är bättre med Herren som partner än på egen hand. Tionde ger tillgång till andligt självförtroende som möjliggör en mängd andra välsignelser, såsom andlig känslighet, tacksamhet och kristuslik kärlek. Sammanfattat ger lydnad mot tiondelagen timligt skydd och andlig frid allteftersom vår självtillit inför Gud växer sig stark.[7]

Jag vill också tillägga att det är min erfarenhet att ett generöst fasteoffer också för med sig underbara välsignelser. Vi har stor nytta av att vara generösa i våra ansträngningar att hjälpa de mindre lyckligt lottade, för då är Herren generös mot oss.    

Gud vill hjälpa oss i alla aspekter av våra liv om vi lyder hans bud, utövar tro och litar på hans utlovade välsignelser.


[1] President Gordon B. Hinckley, Nordstjärnan, okt. 1982 

[2] Ether 12:6

[3] Matt. 20:16

[4] L&F 133:58

[5] Matt. 10:39

[6] Apg. 20:35

[7] Se L&F 121:45