Släktforskning: En länk till det förflutna

Lär dig mer om varför Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga bygger tempel

Släktforskning hjälper många känna en koppling till sina förfäder. Varför släktforskar sista dagars heliga och tjänar i templet?
Släktforskning hjälper många känna en koppling till sina förfäder. Varför släktforskar sista dagars heliga och tjänar i templet?

För medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är familjen viktigare än allt annat! Sista dagars heliga tror att familjen kan vara för evigt. Det här betyder att våra familjer inte enbart inbegriper de som lever här på jorden med oss, utan även mor- och farföräldrar, förfäder och andra släktingar som gått före oss.  Äldste Quentin L. Cook i de tolv apostlarnas kvorum har lärt: ”Vår [himmelske] Faders plan handlar om familjer, som symboliseras av ett stort träd. För att ett träd ska kunna leva och växa behöver det både rötter och grenar. På samma sätt behöver vi sammankopplas med våra rötter – våra far- och morföräldrar och andra förfäder – såväl som med våra grenar – våra barn, barnbarn och andra efterkommande” (”Our Father’s Plan Is about Families” [ett tal hållet på RootTechs Family Discovery Day, 14 feb. 2015], JesuKristiKyrka.org). Läs vidare för att lära dig mer om vad sista dagars heliga tror om släktforskning och hur släktforskning är sammankopplat med byggandet av tempel.

Varför är släktforskning så viktigt för medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga?

När Joseph Smith, profeten som grundade Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, var ung uppenbarade sig ängeln Moroni vid Josephs säng medan han bad. Ängeln Moroni citerade flera skriftverser, med små skillnader, ur Malaki i Bibeln för Joseph (se Joseph Smith – Historien 1:28–39). Moroni sa till Joseph:

”Se, jag ska uppenbara prästadömet för er genom profeten Elias hand, innan Herrens stora och fruktansvärda dag kommer. …

 Och han ska inplanta i barnens hjärtan de löften som gavs till fäderna, och barnens hjärtan ska vända sig till sina fäder. Om det inte vore så, skulle hela jorden bli fullständigt ödelagd vid hans ankomst” (Joseph Smith – Historien 1:38–39).

Sista dagars heliga tror att precis som Moroni undervisade Joseph Smith om behöver ”barnens hjärtan” vändas till fäderna, eller förfäderna, i förberedelse inför Herren Jesu Kristi andra ankomst till jorden. Ett sätt som kyrkans medlemmar ”vänder sina hjärtan” till sina förfäder på är genom att delta i släktforskning (se David A. Bednar, ”Barnens hjärtan skall vända sig”, Liahona, nov. 2011, s. 24–27). Många kan vittna om den anda av kärlek de känner för släktingar när de släktforskar. Som en del av släktforskningsarbetet samlar sista dagars heliga namn på sina bortgångna släktingar för att uträtta förrättningar för dem. Sista dagars heliga tror att vi i heliga tempel kan beseglas, eller sammanfogas, med våra levande och döda släktingar, så att familjen kan fortsätta bortom graven.

Vad händer inne i templen?

Sista dagars heliga tror att vi, för att vi ska kunna återvända för att bo hos vår himmelske Fader efter att vi dör, måste få vissa förrättningar utförda – däribland dop och mottagandet av den Helige Andens gåva – medan vi är på jorden (se Stå fast i din tro [2004], s. 54). Många av Guds barn fick dock inte möjligheten att ta emot Jesu Kristi evangelium och de frälsande förrättningarna medan de levde.

Sista dagars heliga tror att vi fortsätter leva som andar efter att vi dör och att predikandet av Jesu Kristi evangelium fortsätter i andevärlden (se Läran och förbunden 138). Många av Guds barn i andevärlden kommer att acceptera evangeliet och de önskar att förrättningar som dop utförs för dem (se Introduction to Family History Student Manual [2012], s. 83). Sista dagars heliga tror att Gud har befallt medlemmarna i hans kyrka att bygga tempel, där de kan utföra frälsande förrättningar till förmån för sina avlidna släktingar. Sista dagars heliga tror att ingen kommer att tvingas att acceptera förrättningarna (se Introduction to Family History Student Manual, s. 9).

Hur kan jag få veta mer?

Många sista dagars heliga utför släktforskning så att de kan utföra förrättningar för sina släktingar i templet. Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas tempel är heliga platser där familjer länkas samman för evigheten och heliga, frälsande förrättningar utförs. Skapa ditt eget släktträd kostnadsfritt på FamilySearch.org eller gå till KomTillKristus.org om du vill lära dig mer om sista dagars heligas tempel.