Organisationerna i kyrkan

Organisationerna i kyrkan
Kyrkan leds av Första presidentskapet och De Tolv Apostlarnas kvorum. (Foto: Gospel Media Library)

Kyrkans högsta ledning

Kyrkans högsta ledning (generalauktoriteter) består av Första presidentskapet, de Tolv Apostlarnas kvorum, Presidentskapet för de Sjuttio, De Sjuttios första och andra kvorum och det presiderande biskopsrådet. 

Områden

Den världsvida kyrkan är uppdelad i geografiska områden, som t.ex. 'Europa' eller ”Centralamerika'. Första presidentskapet har tilldelat Presidentskapet för de Sjuttio att presidera över områden i USA och Kanada. På andra håll tilldelar Första presidentskapet Områdespresidentskap att presidera över utvalda områden under ledning av de Tolv Apostlarnas kvorum . Ett Områdespresidentskap består av en president och två rådgivare. Områdessjuttio finns också tilldelade för att rådgöra med och instruera Stavspresidenter. Detta sker under ledning av Områdespresidentskapet eller Presidentskapet för de Sjuttios kvorum.

Stavar

De flesta områden i kyrkan är indelad i stavar, som vanligtvis består av 5-12 församlingar. En stav leds av en stavspresident och två rådgivare. Stavspresidenten är den presiderande högprästen i sin stav. Dessa ledare övervakar den andliga och timliga välfärden för kyrkans medlemmar.Stavspresidentskapet kallar 12 högpräster att bilda ett stavens högråd som hjälper till att övervaka kyrkans arbete i staven genom att uppfylla många rådgivande och administrativa uppgifter.

Församlingar

Kyrkans medlemmar är organiserade i församlingar. Stora församlingar (ca 300 eller fler medlemmar) kallas för just församlingar. Mindre församlingar kallas för grenar. En församling leds av en biskop och två rådgivare. Grenar leds av en grenspresident och två rådgivare. Ansvaren för en grenspresident är liknande de som en biskop har och som kortfattat beskrivs nedan.

Biskop

En biskop har många uppgifter. Förutom att vaka över alla församlingens medlemmar så har han ett särskilt ansvar att leda församlingens unga män och unga kvinnor. Han övervakar också undervisningen, missionsarbetet och den andlig tillväxten i församlingen. Han är även ansvarig för att ta hand om de fattiga och behövande.

Melkisedekska prästadömet

Värdiga vuxna män i kyrkan får ta emot Melkisedekska Prästadömet, som är en myndighet från Gud att utföra heliga förrättningar och att leda kyrkan. Män som bär det Melkisedekska Prästadömet kan ge välsignelser till sjuka genom handpåläggning. De män som bär det melkisedekska prästadömet tillhör antingen Äldstekvorumet eller Högprästernas grupp.

Hjälpföreningen

Alla kvinnor i församlingen 18 år och äldre, samt kvinnor yngre än 18 år som är gifta eller är ensamstående mödrar, tillhör Hjälpföreningen. Syftet med Hjälpföreningen är att undervisa och inspirera kvinnor och att förbereda dem för det eviga livets välsignelser. Medlemmarna i Hjälpföreningen uppfyller detta syfte genom att sträva efter att öka sin tro och rättfärdighet, stärka familjen och hemmet samt söka upp och hjälpa de behövande.

Unga Män

Värdiga unga män ordineras till Diakoner inom det Aronska Prästadömet det år de fyller 12 år. De kan sedan bli Lärare det år de fyller 14 år och Präster det år de fyller 16 år. I dessa prästadömsuppgifter har de befogenhet att tillhandahålla sakramentet till församlingens medlemmar. Syftet med verksamheten är att hjälpa unga män lära sig och uppfylla sina plikter inom det Aronska prästadömet och att förbereda dem för framtida ansvar som missionärer, makar, fäder och ledare i kyrkan. De unga männen träffas på söndagar för undervisning och instruktioner och under veckan för sociala, tjänande eller kulturella aktiviteter.

Unga Kvinnor

Unga kvinnor i åldern 12 till 17 år tillhör församlingens organisation Unga Kvinnor. Syftet med organisationen är att hjälpa unga kvinnor att bygga upp sina vittnesbörd om Kristus och att förbereda sig för att ta emot templets välsignelser. Unga kvinnors organisation förbereder dem också för deras framtida roller som kvinnor i kyrkan och att vara goda samhällsmedborgare. De unga kvinnorna träffas på söndagar för undervisning och under veckan för sociala, tjänande eller kulturella aktiviteter.

Söndagsskola

Söndagsskoleklasser hålls under ungefär en timme varje söndag. Söndagsskolan har åldersspecifik evangelieundervisningen för församlingens medlemmar i åldern 12 år och äldre.

Primärföreningen

Barn i åldern 18 månader till 11 år hör till Primärföreningen. Dess syfte är att hjälpa barn att lära sig och förstå Jesu Kristi evangelium och förbereda sig för att ingå och hålla heliga förbund. Barnen deltar i klasser varje söndag. Barnen deltar också i regelbundet hållna aktivitetsdagar.