Mormons bok, en forntida helig skrift: Vem skrev den och hur översattes den?

Mormons_bok

Vad handlar Mormons bok om?

Mormons bok är en helig skrift som Kyrkans medlemmar anser vara helig skrift tillsammans med Bibeln. Dess framkomst är en viktig del av kyrkans historia. Mormons bok handlar om två stora civilisationer som bodde i det forntida Amerika. En av dessa civilisationer invandrade till Amerika från Jerusalem 600 f.Kr. och den andra emigrerade från Främre Orienten mycket tidigare (se inledningen till Mormons bok).

I Mormons bok finns delar av dessa två civilisationers sociala och politiska historia upptecknad. Viktigare dock är att Mormons bok handlar om Guds handlingssätt gentemot dessa forntida folk och vittnar om Guds kärlek för och nåd mot alla sina barn. Kyrkans medlemmar tror att Mormons bok innehåller Jesu Kristi evangeliums fullhet (se Joseph Smith – Historien 1:34). Den största händelsen som nedtecknats i boken handlar om när Jesus Kristus besöker Amerika efter sin död och uppståndelse.

Vem skrev Mormons bok?

Kyrkans medlemmar tror att Mormons bok innehåller delar av uppteckningar som skrevs av många forntida profeter (se ”Kortfattad förklaring av Mormons bok”). Dessa profeter inristade sina uppteckningar på guldplåtar. Uppteckningarna sammanställdes och förkortades till en mer koncis uppteckning av en profet och historiker vid namn Mormon. Mormons bok är uppkallad efter honom. Efter Mormons död färdigställde hans son Moroni uppteckningarna och begravde plåtarna för att skydda dem.

Var kom Mormons bok ifrån?

Den 23 december 1805, århundraden efter Mormons och Moronis död, skedde ytterligare en viktig händelse i mormonismens historia när en ung man vid namn Joseph Smith föddes. När Joseph var 17 år uppenbarade sig Moroni, då som ängel, för honom när han bad (se Joseph Smith – Historien 1:27–33). Moroni berättade för Joseph att den forntida uppteckningen som hans far hade färdigställt var skriven på guldplåtar och begraven i en kulle nära Josephs hem på landsbygden i staten New York. Moroni berättade även för Joseph att Gud hade en särskild mission för Joseph, att han skulle hämta plåtarna och att Gud berett ett sätt för dem att översättas.

Vilken roll har Mormons bok i kyrkans historia?

Översättningen av Mormons bok var verkligen ett mirakel i mormonismens historia. Joseph Smith, en fattig bondpojke, hade väldigt lite formell utbildning. Han saknade förmågan att på egen hand översätta uppteckningen, så han behövde gudomlig hjälp.

För att hjälpa Joseph i den viktiga uppgiften att översätta helig skrift hade Gud förberett verktyg. Två av dessa verktyg kallades för urim och tummim, två unika stenar eller ”uttydare” som Joseph hittade begravda med plåtarna (se Joseph Smith – Historien 1:35). Liknande verktyg användes av profeter i Gamla testamentet (se 2 Moseboken 28:30). Joseph använde dessa stenar för att översätta och diktera uppteckningen för skrivare. Joseph använde även en annan sten, kallad siarsten, till hjälp vid översättningen. Han vittnade om att han endast kunde översätta boken ”genom Guds gåva och kraft” (”Book of Mormon Translation”, Gospel Topics, topics.lds.org).

I dag har Mormons bok översatts från engelska till över 100 språk (se ”Mormons bok på 110 språk”, Liahona, maj 2015, s. 137). Den har hjälpt miljoner människor världen över att komma närmare Jesus Kristus och lära sig om hans evangelium.

Hur kan jag få veta mer?

Mormons bok handlar om tro, omvändelse och att finna sann lycka. Mormons bok handlar även om Guds kärlek till alla sina barn, även dig. Gå till mormon.org om du vill lära dig mer om Mormons bok och beställa ett gratis exemplar.