Missionärer på framväxt

MTC-dag
Ungdomar och ledare på missionärsträningsdag i Västerhaninge. (Foto: Josef Kääirä)

För en tid sedan samlades ett 40-tal ungdomar i Västerhaninge fulla av förväntan inför att bli tilldelade en kamrat, en missionärsbricka och ett missionsuppdrag. Några veckor tidigare hade var och en av dem fått ett brev hem i brevlådan med en kallelse att tjäna som missionär genom att delta på en 24-timmars MTC-aktivitet anordnad av Unga män i Stockholms södra stav. Syftet med aktiviteten, som hållits flera gånger tidigare, är att stärka ungdomarnas gemenskap med varandra, stärka deras vittnesbörd om Jesu Kristi evangelium och att uppmuntra ungdomarna att verka som heltidsmissionärer om de så önskar.

MTC står för 'Missionary Training Center' och det finns 13 sådana runtom i världen. Det är en missionärsskola i kyrkans regi där språkundervisning ges och där man tränar på att undervisa från skrifterna samt på att bära vittnesbörd om Frälsarens evangelium och dess återställelse i vår tid. Varje heltidsmissionär har en viktig uppgift att hjälpa till ”att åstadkomma odödlighet och evigt liv för människan” (Mose 1:39). Därför sänds missionärer ut till alla världens hörn för att undervisa och hjälpa alla människor komma närmare Jesus Kristus.

Under denna MTC-aktivitet i Västerhaninge blev ungdomarna uppdelade i en handfull olika ”missioner” ledda av nyligen återvända missionärer. De olika MTC-lärarna fick möjlighet att berätta om sina missioner och de länder de tjänade i. Lördagen började med en fysisk aktivitet på morgonen följd av personliga och gemensamma skriftstudier. Efter lunch fick ungdomarna besök av tolv heltidsmissionärer som verkar i Stockholmsområdet. De kom för att leda en missionärsträning från 'Predika mitt evangelium'. Denna manual använder varje heltidsmissionär som sitt främsta studiematerial, tillsammans med skrifterna. Som missionär har du ett stort ansvar att undervisa från hjärtat och genom Anden, enligt behovet hos dem som undervisas. Kristus ger uppmaningen att 'ständigt samla livets ord i era sinnen, och det skall i samma stund bli givet er den del som skall tilldelas var och en' (se L&F 84:85).

Avsikten med ”Predika mitt evangelium” är att hjälpa missionärer bli bättre förberedda, mer andligt mogna och mer övertygande lärare. Manualen finns fritt tillgänglig för varje ungdom som förbereder sig för mission och för alla medlemmar att studera. Ungdomarna hade möjlighet att göra rollspel där de parvis fick öva på att först förbereda och sedan undervisa den första lektionen. Denna lektion handlar om att Gud är vår kärleksfulle himmelske Fader, evangeliet är till välsignelse för familjen, Gud kallar profeter i olika tider, Kristi verksamhet på jorden, det stora avfallet, återställelsen av Kristi evangelium genom profeten Joseph Smith samt om Mormons bok. Flera av heltidsmissionärerna uttryckte att de var imponerade över hur duktiga och frimodiga ungdomarna var.

Lördagseftermiddagen innehöll flera olika aktiviteter, bland annat delade nyligen återvända missionärer med sig av trosstärkande berättelser från sina missioner, och en 'missionstävling' i praktiska vardagssaker som ofta är en del av missionen. Efter det visades filmen 'The Best Two Years' som handlar om missionärers erfarenheter. Som avslutning serverades middag. Helgen var berikande och påminde oss alla om vikten av missionsverksamheten och glädjen den ger.

Ett citat från president Heber J. Grant (1918–1945) som användes under aktiviteten lyder så här: ”Vi som ett folk har ett oerhört stort verk att utföra, och det är att uppmana världen till omvändelse från synd, att komma till Gud. Och det är vår plikt framför alla andra att gå ut och förkunna Herren Jesu Kristi evangelium ... livets och frälsningens plan ... Vi har verkligen den kostbara pärlan i vår ägo. Vi har det som är av större värde än all rikedom och all vetenskaplig kunskap som världen är i besittning av. Vi har livets och frälsningens plan … Bästa sättet att visa vår kärlek till vår nästa är att gå ut och förkunna Herren Jesu Kristi evangelium, vars gudomlighet han har gett oss en fullkomlig kunskap om” (Conference Report, apr. 1927, s. 175–176).