Medlarens mission

Jesus Kristus
Elder Teixeira Roseveltt
Äldste Roseveltt Teixeira, Kap Verde Områdessjuttio

Det engelska ordet ”mediator” kommer från latinet och betyder förmedlare, mellanhand.

I vårt jordeliv finns det tillfällen, till exempel i affärsverksamhet, när vi köper eller hyr ett hus eller en bil – och även i konflikter – när vi behöver en medlare.

För att lyckas i medlingsprocessen måste medlaren vara neutral, rättvis, opartisk och säkerställa att ingen av de berörda parternas rättigheter kränks.

Som en del av lycksalighetsplanen har Herren gett oss jordelivet. Vår födelse är resultatet av valet vi gjorde tidigare och är ett mycket viktigt steg i vår eviga utveckling.

Vårt jordeliv, begränsat i tid, är kort – och det blir kortare för varje dag som går. Och ändå är det väsentligt för vår frälsning, eftersom det gör det möjligt för oss att göra dagliga val som antingen kan föra oss närmare vår himmelske Fader eller föra oss längre bort från honom.

Vi lär oss av kung Benjamin att ”den naturliga människan är en fiende till Gud och har så varit från Adams fall, och kommer att så vara i … evighet, om hon inte ger efter för den Helige Andens maningar” (Mosiah 3:19). Enbart genom våra ansträngningar, i vår köttsliga natur och utan hjälp, kan vi inte uppnå syftet med det här livet.

Vi dras ständigt mellan två motsatta krafter, en som lockar oss till att göra gott och den andra som lockar oss till att göra ont. ”Därför gav Herren Gud människan förmågan att handla av sig själv. För människan kunde inte handla av sig själv såvida hon inte lockades av den ena eller den andra” (2 Nephi 2:16).

Herren känner mycket väl till det här jordelivets utmaningar. Han känner till våra svagheter och våra styrkor, han vet att i den här processen av att göra val gör vi misstag, och det är därför han har gett oss en medlare.

”[Endast] en är medlare mellan Gud och människor” (1 Timoteusbrevet 2:5). Den här medlaren är Jesus Kristus – han är medlaren för våra förbund med Fadern. Det är genom honom vi kommer till vår himmelske Fader.

Kristus ”är medlare för ett bättre förbund” (Hebreerbrevet 8:6). Det här förbundet gör det möjligt att uppfylla rättvisans krav och nådens krav.

Tack vare Jesu Kristi försoning, som medlade för våra synder, har vi möjlighet att omvända oss och uppfylla alla förbundets krav. Han gjorde överenskommelsen möjlig.

Vår Herre gav oss i sin oändliga visdom en dag i taget, uppdelad i perioder av 24 timmar. Varje dag är en ny dag, en ny möjlighet, en pånyttfödelse.

Vi kan begrunda våra handlingar i slutet av varje dag, vi kan i ödmjuk bön föra till Herren våra dagliga ansträngningar, våra utmaningar, tacka och be om hans hjälp inför den nya dagen. Varje dag är en pånyttfödelse. Vi har en ny möjlighet att välja det som är rätt och att vara lite bättre än vi var dagen innan.

Förutom vår Mästare Jesus Kristus, vår evige högste Medlare, vet Herren att som en del av planen finns det tillfällen i våra liv när vi behöver ha andra medlare som finns i närheten. Så han återställde sin kyrka i dessa sista dagar, på en grund av profeter och apostlar, som innehar alla prästadömets nycklar och lokala ledare för att hjälpa oss.

Framför allt vet jag att vår största medlare är vår Frälsare Jesus Kristus. Vilken underbar välsignelse det är att veta, att känna att vi genom uppriktig omvändelse kan bli fria från våra synder.

Jag vet att även om allt misslyckas i våra egna liv, även om vi blir orättvist behandlade eller förföljda, ända till döden, kommer vår medlare Jesus Kristus inte att misslyckas. Jag sätter all min tillit till honom. Jag vet att han ser till och garanterar att alla våra rättigheter, välsignelser och förmåner skyddas i slutändan, och vi kommer att segra. I Jesu Kristi namn. Amen.