Läran och förbunden: Uppenbarelser från höjden

Läran_Förbunden
Mormonerna tror att Läran och förbunden är helig skrift och innehåller heliga uppenbarelser som togs emot av profeten Joseph Smith och andra profeter.

Medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, ibland kallade mormoner, tror att både Bibeln och Mormons bok är helig skrift. Mormonerna tror att ytterligare två böcker är helig skrift, varav en kallas Läran och förbunden. För mormonerna är ”Läran och förbunden … en samling gudomliga uppenbarelser och inspirerade tillkännagivanden som givits för att upprätta och styra Guds rike på jorden i de sista dagarna” (inledningen till Läran och förbunden). Mormonerna är tacksamma för vetskapen om att Guds uppenbarelser till människosläktet inte tog slut med Bibeln.

Vad tror mormonerna om Läran och förbunden?

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga organiserades den 6 april 1830 av profeten Joseph Smith (se Läran och förbunden 21, kapitelöverskrift). I kyrkans tidiga dagar lärde sig fortfarande medlemmarna och ledarna om Guds sanna kyrkas lära, syfte och organisation och var angelägna om att veta hans vilja. I kyrkans tidiga historia står det: ”Under dessa kyrkans första dagar fanns det en stor iver att få Herrens ord om varje ämne som på något sätt angick vår frälsning” (Manuscript History of the Church, vol. A-1, s. 146, josephsmithpapers.org). De flesta av uppenbarelserna i Läran och förbunden togs emot av Joseph Smith ”som svar på böner då behoven var stora, och föranleddes av verkliga situationer med verkliga personer inblandade” (inledningen till Läran och förbunden). En del av uppenbarelserna togs emot av kyrkans senare profeter. De flesta kapitlen i Läran och förbunden riktar sig till kyrkans medlemmar, men mormoner tror att Läran och förbunden är en samling budskap, varningar och förmaningar till nytta för hela mänskligheten (se inledningen till Läran och förbunden).

Vad är unikt med Läran och förbunden?

Till skillnad från både Bibeln och Mormons bok är Läran och förbunden inte en översättning av forntida skrifter. Läran och förbunden är unik bland helig skrift genom att den är Herrens röst avsedd för människor som lever i dag. Den innehåller ”principer for hur kyrkan ska ledas” i våra dagar, tillsammans med bud, löften och lära (Gordon B. Hinckley, ”Guds ordning och vilja”, Nordstjärnan, aug. 1989, s. 3).

Dessutom innehåller många av uppenbarelserna i Läran och förbunden Herrens röst i jagform. Herrens röst i Läran och förbunden är både barmhärtig och bestämd. Det är en varningens röst till världens folk att förbereda sig för Herren Jesu Kristi andra ankomst (se inledningen till Läran och förbunden). Mormoner tror att Läran och förbunden innehåller ”lärdomar om frälsning, principerna som ger [människosläktet] glädjens fullhet” och heliga förbund ”som är viktigare än alla jordens skatter” (Doctrine and Covenants Student Manual, s. vii).

Hur kan jag få veta mer?

Mormoner tror att utöver Läran och förbundens framkomst skedde flera andra mirakel under upprättandet av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Gå till mormon.org om du vill lära dig mer om återställelsen av Jesu Kristi kyrka.