Finjustering: Kyrkan uppdaterar riktlinjerna för förslag till den nya psalmboken och barnens sångbok

  Santos cantam em todo o mundo

  Enkätsvar och ny musik som skickats in har tagits emot från över 40 länder sedan kyrkans officiella tillkännagivande för tio månader sedan att Psalmer och Barnens sångbok skulle bli enhetliga och uppdaterade. 

  I samband med den pågående uppdateringen har ny information kommit om de strategiska målen för urvalet av psalmer och sånger, så väl som de doktrinära prioriteringarna för ny musik som skickas in. Uppdaterade riktlinjer om bidragens innehåll och tonvikt ger medlemmarna ytterligare insikt om vilka evangelieämnen de ska fokusera på när de förbereder och skickar in musik före sista datum för inskickning, vilket är den 1 juli 2019.

  Vad du kan göra

  ”Sista dagars heliga över hela världen uppmanas att delta i uppdateringsprocessen”, säger äldste Erich W. Kopischke, generalauktoritetssjuttio och rådgivande i uppdateringsarbetet. ”Vi uppmanar alla medlemmar i Herrens kyrka som har välsignats med musikaliska och poetiska gåvor att frikostigt dela med sig av dessa gåvor enligt hans Andes vägledning”, säger han.

  Så här kan du delta:

  Medlemmar i granskningskommittén

  Under ledning av första presidentskapet har en kommitté för psalmboken och en kommitté för barnens sångbok kallats och avskilts till att rekommendera uppdateringar av Psalmer och Barnens sångbok.

  ”Kommittémedlemmarna har sakkunskap inom flera olika områden, såsom musik, utbildning, litteratur, kulturer i världen och kyrkans lära”, säger Audrey Livingston, produktchef för helig musik och sekreterare i båda kommittéer.

  ”Att skapa och välja ut helig musik för gudsdyrkan är en vördad tradition i kyrkan”, säger äldste Kopischke.

  ”Emma Smith var den första i den här tidsutdelningen som utvaldes av Herren till att göra ett urval av helig musik som skulle användas i hans återställda kyrka. Det som var sant på Emmas tid gäller än i dag: Herren gläds åt hjärtats sång. De rättfärdigas psalmer och sånger anses vara böner till honom, och han har lovat att besvara dessa böner med en välsignelse på deras huvuden som sjunger dem. Nu har Herrens profet kallat andra att välja ut helig musik för den här tiden, när vi som kyrka fortsätter att förbereda Guds rike på jorden för Frälsarens andra ankomst”, säger äldste Kopischke.

  ”Kommittéerna beaktar en mängd datapunkter för att försäkra sig om att deras rekommendationer är välgrundade”, säger Steve Schank, en musikchef i kyrkan som valts till att vara ordförande för båda kommittéerna. 

  Men kommittémedlemmarna fattar inte det slutgiltiga beslutet om vad som tas med eller inte. 

  ”Kommittéernas mål är att komma med rekommendationer till kyrkans högre ledarskap”, säger broder Schank. ”Första presidentskapet och de tolv apostlarnas kvorum bestämmer vad som tas med i boken, så de här kommittéerna inte är beslutsfattande organ – de är rekommenderande organ.”

  ”Vi känner mycket tydligt vikten av uppgiften vi har framför oss och är extremt tacksamma för de heligas böner till vår förmån”, tillägger syster Livingston.

  Broder Schank instämmer och säger: ”Även om vi ständigt försöker göra vårt allra bästa, inser vi att vårt bästa inte är tillräckligt. Kommittéerna är beroende av att Anden leder dem.”

  Psalmbokens kommittémedlemmar
  Psalmbokens kommittémedlemmar, från vänster till höger, från bakre till främre raden: Herbert Klopfer, Stephen Jones, Stephen Schank, Ryan Murphy, Cherilyn Worthen, Carolyn Klopfer, Anfissa Silva, Sonja Poulter och Audrey Livingston.
  Barnens sångboks kommittémedlemmar
  Barnens sångboks kommittémedlemmar, från vänster till höger, från bakre till främre raden: Jay Beck, Ryan Eggett, Stephen Schank, Jennefer Free, Cheryl Etiang, Audrey Livingston och Jan Pinborough.

  Strategiska mål och urvalsprocessen

  Hittills har båda kommittéerna utvärderat över 1 200 musikstycken som finns i olika utgåvor av kyrkans musik. 

  ”Psalmbokens kommitté har utvärderat de 341 psalmerna i engelska Hymns och ytterligare 209 psalmer som bara finns i andra upplagor än den engelska”, säger syster Livingston. ”Barnens sångboks kommitté har utvärderat de 268 sångerna i den engelska Children’s Songbook och ytterligare 86 sånger som bara finns i andra upplagor än den engelska.”

  Schank säger att kommittéerna använder följande fem strategiska mål som vägledning i rekommendationsprocessen. 

  Kyrkans heliga musik ska

  1. fördjupa tron på och dyrkan av vår himmelske Fader och hans Son, Jesus Kristus
  2. undervisa om kärnan i evangeliets lära med kraft och tydlighet
  3. inbjuda till glädjefylld sång i hemmet och i kyrkan
  4. trösta de missmodiga och inspirera medlemmarna till att hålla ut i tro
  5. förena medlemmarna i hela kyrkan.

  ”Kommittéerna har fortsättningsvis samma mål när de överväger ytterligare musik, inklusive älskade psalmer från andra kristna traditioner och nyligen inskickade psalmer”, säger broder Schank.

  Vilken typ av uppdatering rekommenderar kommittéerna?

  Förutom att överväga vilka sånger som ska tas med, rekommenderar båda kommittéerna också anpassningar av text och musik. Dessa förändringar rekommenderas vanligtvis för att psalmer eller sånger bättre ska stämma överens med de mål som anges ovan.

  ”I de flesta fall är de rekommenderade ändringarna enkla förbättringar, såsom att ändra ett ord eller en fras för göra språket mer kulturanpassat eller doktrinärt korrekt, eller för att sänka tonarten för att göra det lättare att sjunga”, säger syster Livingston.

  ”Förändringar av det här slaget är normal redigeringspraxis som även tidigare psalmboksuppdateringar har följt”, tillägger broder Shank. 

  ”Psalmboken 1985, till exempel, hade 244 psalmer där musiken redigerats och 75 psalmer där texten redigerats”, säger han. ”I själva verket var det bara 18 psalmer i psalmboken 1985 som behölls från den tidigare utgåvan utan några ändringar alls.”

  Mottagna rekommendationer från medlemmar

  ”Kyrkan har för första gången inbjudit sista dagars heliga över hela världen att delta i uppdateringen genom att ge förslag till de nya samlingarna genom en enkätundersökning på nätet”, säger broder Schank. 

  Hittills har det stycke som fått flest förslag varit ”Come, Thou Fount of Every Blessing” [”O du nådens rika källa”]. Broder Schank nämner att den här psalmen hade publicerats i tidigare utgåvor av kyrkans psalmbok men togs bort från den engelska utgåvan i 1985 års uppdatering på grund av att den sällan användes. Han säger att Mack Wilbergs arrangemang från 1993 ”blåste nytt liv” i psalmen och gav den en vidsträckt popularitet. 

  Dessutom har många enkätdeltagare rekommenderat att man lånar sånger och psalmer från andra kristna traditioner, som till exempel ”Amazing Grace” [Oändlig nåd], som aldrig tidigare har publicerats av kyrkan. 

  Andra förslag talar för välkänd musik i kyrkan som inte tagits med i psalmboken eller barnens sångbok tidigare, som till exempel ”Ifall Jesus stod bredvid mig”.

  Oavsett vilka förändringar som sker med kyrkans musik de kommande åren är broder Schank och syster Livingston eniga om att avsikten med musiken i kyrkan förblir densamma: Att inspirera alla som hör den till att fortsätta på Frälsarens förbundsstig.


  ”Helig musik stärker familjer och enskilda när de genom ett hemcentrerat tillvägagångssätt med stöd av kyrkan undervisar om läran, stärker tron och främjar ökad personlig gudsdyrkan”, säger syster Livingston.