Hur vi kan använda bön för att kommunicera med Gud

Pojke bön
Mormoner, som också kallas sista dagars heliga, vet att vi kan be till Gud när som helst och var som helst. Mormonerna tror att Gud hör och besvarar böner i dag.

Vad lär mormonkyrkan om bön?

Mormonerna (medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga) tror att bönen är en kommunikation mellan oss och Gud, vår himmelske Fader. Vår himmelske Fader vill att vi ska be till honom varje dag, både enskilt och med våra familjer. Mormonerna tror att Gud vill att vi ”ber till honom och ingen annan” (”Prayer”, Gospel Topics, topics.lds.org). Mormonkyrkan lär, liksom Bibeln, att när Jesus Kristus levde på jorden förklarade han att vi ska be till vår himmelske Fader i Jesu namn (se Johannes 16:23). För mormoner är bönen både en befallning från Gud och ett tillfälle att samtala med honom personligen.

Hur bör jag be?

För att visa respekt för och kärlek till Gud när vi ber knäböjer vi, böjer huvudet och blundar. Mormonerna tror att när vi ber bör vi tänka på att vi talar till vår Fader i himlen och använda ett kärleksfullt, respektfullt språk.

Mormonkyrkan lär att det ligger en kraft i att be högt, och skrifterna uppmuntrar oss att ofta be enskilt så att vi kan uttrycka våra sanna känslor till Gud (se Matteus 6:6–7; Alma 34: 17–27). Men vi kan be till Gud när som helst och var som helst. Mormonkyrkan lär att till och med en tanke kan vara en bön om den är riktad mot Gud (se Handledning för skriftstudier, ”Bön”, (Handledning för skriftstudier).

Mormonerna tror att när vi ber bör vi uttrycka vår tacksamhet mot vår himmelske Fader för all våra välsignelser. Som en ledare i mormonkyrkan har sagt: ”De mest meningsfulla och andliga böner jag upplevt innehöll mycket tacksägelse och inte mycket som begärdes” (David A. Bednar, ”Be alltid”, Liahona, nov. 2008, s. 43). Mormonernas tro omfattar läran att allt vi har kommer från Gud, och att även under våra allra svåraste prövningar kan vi ändå tacka honom för våra välsignelser.

Mormonkyrkan lär att vår himmelske Fader vill att vi ska be honom om sådant som vi behöver när vi ber. Jesus Kristus lärde: ”Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas” (Matteus 7:7–8). Mormonerna tror att när vi ber kan vi be vår himmelske Fader att hjälpa oss med våra fysiska, känslomässiga och andliga behov, och alla andra behov vi kan ha. Mormoner tror också att eftersom han är vår kärleksfulle Fader vill Gud hjälpa oss och kommer att ge oss varje välsignelse som är lämplig för oss. Men när vi ber vår himmelske Fader om välsignelser, bör vi be att hans vilja ska ske och göra allt i vår makt för att vara värdiga att få de välsignelser vi ber om.

Vilka välsignelser kommer av bön?

Mormonerna tror att bön medför många välsignelser. Mormonkyrkan lär att vi kan känna Guds kärlek till oss när vi ber. Vi känner tacksamhet när vi begrundar alla de välsignelser vi redan har. Vi känner större glädje och frid när vi försöker se till att vår vilja är i samklang med Guds vilja för våra liv. Vi välsignas med större tålamod och tro. Vi kan känna den Helige Andens inflytande som vägleder oss. När vi ber öppnar Gud himlens fönster och låter oss få de välsignelser som han redan var villig att ge, och som vi bara behövde be om för att få. Vi kan också hjälpa till att välsigna andra när vi uppriktigt vädjar till Gud för deras välfärd.

Hur du kan få veta mer om Guds plan för dig

För att lära dig mer om mormonkyrkan och om vad mormonerna tror om bön, gå till mormon.org.