Ett nytt år med tro på Kristus

Jesus undervisar mängd
Axel H. Leimar
Äldste Axel H. Leimar, Tyskland Områdessjuttio

Vi lever i en tid av stor oro.  Nyheterna och personliga svårigheter kan få oss att tappa modet och låta rädslan ta över.[1]  Men profeterna har sagt att tro skingrar rädslan och ger oss ett klart hopp.[2] Skrifterna beskriver tro som förtröstan på och tillit till Jesus Kristus. Vi litar på att  han är Guds Son och att han har makt att frälsa oss genom försoningen.

Tro på Herren Jesus Kristus är evangeliets första princip.[3] Den ger oss kraften att:

·       behaga Gud[4]

·       ta emot hjälp av honom[5]

·       ta emot bönesvar och få sanning bekräftad för oss[6]

·       förändra våra  hjärtan[7]

·       omvända oss och bli döpta[8]

·       få förlåtelse[9]

·       bevittna mäktiga underverk[10]

·       bli starka[11]

·       bli botade[12]

·       bli frälsta[13]

·       fästa blicken på Gud och leva[14]

·       hålla fast vid det som är gott[15]

·       hjälpa föräldrar att undervisa sina barn[16] och

·       hålla ut till änden.[17]

Tron är en stor positiv kraft som kan lyfta oss ovanför orosmolnen och hjälpa oss bli hela i Kristus.  Tillgången till tro är inte begränsad till dem som redan är starka, inte heller är den beroende av yrke eller ställning.  I stället är den tillgänglig för alla som väljer att följa Kristus och hans enkla lära: Omvänd dig och bli döpt.[18]  När vi har valt att ta till oss det evangeliet och följa den läran[19] blir också den svagaste av oss stark.[20]  ”Tro på Jesus Kristus är en gåva från himlen som kommer om vi väljer att tro och söker och håller fast vid den.”[21]  ”När vi väljer att följa Kristus i tro istället för att välja en annan väg på grund av rädsla, välsignas vi med följden av det valet.”[22]

Om du väljer att förnya din tro under det kommande året kan du följa några enkla steg.  För det första: Lär känna och älska Frälsaren. Du kan börja med att lyssna till eller läsa hans ord.[23]  Bestäm dig för att inte missa några möten i kyrkan eller att läsa skrifterna, särskilt Mormons bok.  Läs Mormons bok med avsikten att lära känna Frälsaren bättre.  Du kan stryka under text som handlar om hans egenskaper och lärdomar.  För det andra: Bestäm dig för att följa hans lärdomar allteftersom din tro växer.  ”När vi tror på Kristus accepterar vi och tillämpar hans försoning och hans lärdomar. Vi litar på honom och det han säger. … Vi tror på Kristus och vi tror att han vill att vi ska hålla hans bud. Vi vill visa vår tro genom att lyda honom.”[24]

När vi lär känna honom får vi en större önskan att hålla hans bud.[25]  Frälsaren sa helt enkelt: ”Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud.”[26]  Den här läran är lika mäktig som den är enkel.  Vi ska hålla buden, inte av rädsla utan för att vi motiveras av kärlek.  Herren uppmanar oss att hålla hans bud och bevara hans lagar som vår ögonsten och skriva dem på vårt hjärtas tavlor.[27]  Herren sa följande när han förutsåg det nya förbundet i de sista dagarna: ”Jag skall lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk.”[28]

Medan världen fortsätter att förändras och människors hjärtan sviker dem, kan vi finna styrka och frid i vår tro på Jesus Kristus.  Kristus erbjuder sig att göra vår börda lätt.[29]  Må vi, som de svagaste av de svaga, hålla fast vid den källan till styrka och uppleva ett nytt år med större tro och större förtröstan på vår frälsning.

 


[1] L&F 88:89–91

[2] 2 Ne. 31:20

[3] TA 1:4

[4] Hebr. 11:6

[5] 1 Ne. 7:12; 1 Ne. 16:28; Moro. 7:26

[6] L&F 10:47,52; Mosiah 27:14; Moro. 10:4

[7] Mosiah 5:7

[8] 2 Ne. 9:23

[9] Enos 1:3–8

[10] 2 Ne. 26:13; Eth. 12:12; Moro. 7:27-29, 34–38

[11] Alma 14:26; Eth. 12:27–28, 37

[12] 3 Ne. 17:8

[13] Mosiah 3:12; Ef. 2:8; 2 Ne. 25:23

[14] Hel. 8:15

[15] Moro. 7:28

[16] L&F 68:25

[17] L&F 20:25, 29

[18] L&F 10:67

[19] L&F 101:78

[20] Eth. 12:27; L&F 1:19; L&F 133:58

[21] Tro är ingen tillfällighet, det är ett val, av äldste Neil L. Andersen i de tolv apostlarnas kvorum, generalkonferensen i oktober 2015

[22] Lev i tro och inte i rädsla, av äldste Quentin L. Cook, generalkonferensen i oktober 2007

[23] Rom. 10:17

[24] Predika mitt evangelium: Vägledning för missionärer [2004], s. 61

[25] 1 Joh. 2:3

[26] Joh. 14:15; Joh. 15:10; L&F 46:9; L&F 124:87; Mosiah 13:14,

[27] Ords. 7:2–3

[28] Jer. 31:33

[29] Matt. 11:30