Att ta emot andlig vägledning från Herren Jesus Kristus

Flicka_studerar
Foto: LDS Media Library
Paul_V_Johnson
Äldste Paul V. Johnson - USA President för området Europa

Har du någonsin upplevt en prövande situation och känt att du behövde vägledning från Herren?  Han känner dig och ger vägledning när den är till störst hjälp.  Vi kan öka våra möjligheter att känna och förstå hans vägledning.

Vägledning finns tillgänglig för oss på många olika sätt.  Vi har tillgång till de heliga skrifterna och levande profeters och apostlars ord.  Vi tar emot vägledning från andra ledare och dem som är närmast oss.  Vägledning kan också komma genom drömmar, syner och besök men den mesta av den direkta inspiration vi tar emot kommer genom Andens stilla och milda röst.  Herren sa, ”… Jag skall tala till ditt förstånd och till ditt hjärta genom den Helige Anden… Och se, detta är uppenbarelsens ande…”1 Tankar kommer till våra sinnen och känslor till våra hjärtan.  Anden kan kommunicera med oss genom tankar och känslor.  Om vi inte är försiktiga så kan vi missa den här formen av kommunikation.

President Boyd K. Packer sa: ”Anden tilldrar sig inte vår uppmärksamhet genom att ropa eller skaka med kraftig hand.  I stället viskar den.  Den smeker så försiktigt att om vi är upptagna kanske vi inte känner den alls.

Ibland gör den sig märkbar bara så starkt att vi kan lyssna till den.  Men för det mesta kommer Anden, om vi inte ger akt på denna stilla känsla, att dra sig undan och vänta tills vi kommer och söker och lyssnar…”2

Om Andens inspiration till större delen kommer genom tysta tankar och milda känslor, hur kan vi öka vår förmåga att känna igen den inspirationen?  Om någon viskade till oss och vi kämpade för att kunna höra det så skulle vi naturligtvis försöka minska allt annat oljud som störde viskningarna och även försöka komma närmare den som viskade till oss.

Det finns saker i våra liv som skapar andligt ”brus” och som kan störa vår förmåga att förstå och även känna Andens inspiration.  Många av de medier som finns tillgängliga idag är inte uppbyggande och kan skapa andligt brus i våra liv.  Vi kan också bli så uppslukade av sociala medier och så fokuserade på våra digitala enheter att vi missar de lugna tillfällena bortom världens larm som hjälper oss känna Herrens inspiration.  Synd skapar andligt oljud i våra liv.  Omvändelse, rätt gudsdyrkan på sabbatsdagen och att hitta en lugn stund för att studera evangeliet, begrunda och be för oss närmare Herren och tystar världens larm.  Detta ökar vår förmåga att känna och förstå tankar och känslor från den Helige Anden.

Vi bör vara försiktiga och inte försöka tvinga fram eller insistera på vägledning från Herren i allt.  Äldste Dallin H. Oaks har lärt att ”En önskan att bli ledd av Herren är en styrka, men den behöver åtföljas av en insikt om att vår himmelske Fader överlämnar många beslut åt oss själva.  Att fatta egna beslut ger upphov till den utveckling som det är meningen att vi skall erfara i jordelivet…

Vi bör utforska i vårt eget sinne, använda den slutledningsförmåga som vår Skapare lagt inom oss. Sedan bör vi be om vägledning och, om vi erhåller den, handla enligt densamma.  Om vi inte erhåller vägledning bör vi handla efter bästa förmåga.  Personer som envisas med att söka efter uppenbarad vägledning i frågor som Herren valt att inte ge oss direktiv om, kan dikta upp ett svar i sin egen fantasi eller utifrån förutfattade meningar. De kan till och med erhålla svar genom falska uppenbarelser.”3

När vi lever våra liv i enlighet med våra förbund och finner sätt att dämpa det världens oljud som finns runtom oss så kan vi lättare ta emot vägledning från Herren när han erbjuder det.

_______________________

1: L&F 8:2–3

2 Boyd K. Packer i Predika mitt evangelium, ”Lär dig känna igen Andens maningar”, s. 96.               

3 Dallin H. Oaks, ”Vår styrka kan bli vårt fall”, Nordstjärnan, maj 1995, s. 15.