Släktforskning: En länk till det förflutna

  Old_photo
  Foto: LDS Media Library

  För medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är familjen viktigare än allt annat! Sista dagars heliga tror att familjen kan vara för evigt. Det här betyder att våra familjer inte enbart inbegriper de som lever här på jorden med oss, utan även mor- och farföräldrar, förfäder och andra släktingar som gått före oss. En ledare i kyrkan, äldste Quentin L. Cook i de tolv apostlarnas kvorum, undervisade: ”Vår [himmelske] Faders plan handlar om familjer, som symboliseras av ett stort träd. För att ett träd ska kunna leva och växa behöver det både rötter och grenar. På samma sätt behöver vi sammankopplas med våra rötter – våra far- och morföräldrar och andra förfäder – såväl som med våra grenar – våra barn, barnbarn och andra efterkommande” (”Our Father’s Plan Is about Families” [ett tal hållet på RootTechs Family Discovery Day, 14 feb. 2015], LDS.org). Läs vidare för att lära dig mer om vad kyrkan tror om släktforskning och hur släktforskning är sammankopplat med byggandet av tempel.

  Varför är släktforskning så viktigt för kyrkans medlemmar?

  När Joseph Smith, profeten som grundade Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, var ung uppenbarade sig ängeln Moroni vid Josephs säng medan han bad. Ängeln Moroni citerade flera skriftverser, med små skillnader, ur Malaki i Bibeln för Joseph (se Joseph Smith – Historien 1:28–39). Moroni sa till Joseph: ”Se, jag skall uppenbara prästadömet för er genom profeten Elias hand, innan Herrens stora och fruktansvärda dag kommer. … Och han skall inplanta i barnens hjärtan de löften som gavs till fäderna, och barnens hjärtan skall vända sig till sina fäder. Om det inte vore så, skulle hela jorden bli fullständigt ödelagd vid hans ankomst” (Joseph Smith – Historien 1:38–39).

  Kyrkan lär att precis som Moroni undervisade Joseph Smith om, behöver ”barnens hjärtan” vändas till fäderna, eller förfäderna, i förberedelse inför Herren Jesu Kristi andra ankomst till jorden. Ett sätt som kyrkans medlemmar ”vänder sina hjärtan” till sina förfäder är genom att delta i släktforskning (se David A. Bednar, ”Barnens hjärtan skall vända sig”, Liahona, nov. 2011, s. 24–27). Många, både kyrkans medlemmar och andra, kan vittna om den anda av kärlek de känner för släktingar när de släktforskar. Som en del av släktforskningsarbetet samlar kyrkans medlemmar namn på sina bortgångna släktingar för att uträtta förrättningar för dem. Sista dagars heliga tror att vi i heliga tempel kan beseglas, eller sammanfogas, med våra levande och döda släktingar, så att familjen kan fortsätta bortom graven.

  Vad händer i kyrkans tempel?

  Kyrkans medlemmar tror att vi, för att vi ska kunna återvända för att bo hos vår himmelske Fader efter att vi dör, måste få vissa förrättningar utförda – däribland dop och mottagandet av den Helige Andens gåva – medan vi är på jorden (se Stå fast i din tro [2004], s. 54). Många av Guds barn fick dock inte möjligheten att ta emot Jesu Kristi evangelium och de frälsande förrättningarna medan de levde.

  Kyrkans medlemmar tror att vi fortsätter leva som andar efter att vi dör och att predikandet av Jesu Kristi evangelium fortsätter i andevärlden (se Läran och förbunden 138). Många av Guds barn i andevärlden kommer att acceptera evangeliet och de önskar att förrättningar som dop utförs för dem (se Introduction to Family History Student Manual [2012], s. 83). Sista dagars heliga tror att Gud har befallt medlemmarna i hans kyrka att bygga tempel, där de kan utföra frälsande förrättningar till förmån för sina avlidna släktingar. Sista dagars heliga tror att ingen kommer att tvingas att acceptera förrättningarna (se Introduction to Family History Student Manual, s. 9).

  Hur kan jag få veta mer?

  Många medlemmar i kyrkan utför släktforskning så att de kan utföra förrättningar för sina släktingar i templet. Tempel i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är heliga platser där familjer länkas samman för evigheten och heliga, frälsande förrättningar utförs. Skapa ditt eget släktträd på FamilySearch.org eller gå till mormon.org om du vill lära dig mer.