Månggifte och Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga: Då och nu

Temple
Det är strikt förbjudet att utöva månggifte bland kyrkans medlemmar i dag.

Medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, tror att äktenskap mellan en man och en kvinna är Guds norm för äktenskapet, förutom vid specifika tider då Gud har förkunnat andra normer (se ”Plural Marriage and Families in Early Utah”, lds.org/topics/plural-marriage-and-families-in-early-utah). Sista dagars heliga tror att under mitten av 1800-talet befallde Gud en del ledare och medlemmar i kyrkan att utöva månggifte, även kallat polygami, eller äktenskap mellan en man och fler än en kvinna (se ”Plural Marriage in Kirtland and Nauvoo”, lds.org/topics/plural-marriage-in-kirtland-and-nauvoo). År 1890 fick kyrkans president Wilford Woodruff inspiration från Gud att utfärda ett tillkännagivande som ledde till att utövandet av månggifte bland kyrkans medlemmar upphörde (se Officiellt tillkännagivande – 1; se även Jed Woodworth, ”The Messenger and the Manifesto”, serien Revelations in Context, 23 juni 2015, history.lds.org). I dag är månggifte strängt förbjudet i kyrkan (se ”Månggifte”, mormonnewsroom.org).

Varför utövades månggifte av tidiga medlemmar i kyrkan?

Medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga tror att Gud befallde dem att utöva månggifte en tid. Trots att sista dagars heliga i dag inte känner till alla anledningar till att Gud befallde detta, så förstår de en del av syftena till varför Gud befallde att månggifte skulle utövas. Mormons bok undervisar till exempel att män endast ska ha en hustru (se Jakob 2:27–29), om inte Herren befaller sitt folk att ”uppresa avkomlingar åt [honom]” (Jakob 2:30). Utövandet av månggifte bland de tidiga sista dagars heliga ledde till ett ökat antal barnafödslar bland kyrkans medlemmar. Tidiga sista dagars heliga trodde även att grundandet av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga innefattade återställandet av forntida principer och bruk, som det står om i Bibeln. Det är tydligt från Bibeln att flertalet framstående bibliska personer – däribland Abraham, Isak, Jakob, Mose och David – utövade månggifte (se ”Plural Marriage in Kirtland and Nauvoo”, lds.org/topics/plural-marriage-in-kirtland-and-nauvoo).

Vad innebar utövandet av månggifte för de tidiga medlemmarna i kyrkan?

Utövandet av månggifte var svårt för många av de tidiga mormonerna. Det förde med sig bittra förföljelser från utomstående och, särskilt när det först introducerades, det gick stick i stäv med många av kyrkans medlemmars uppfattningar (se ”Plural Marriage in Kirtland and Nauvoo”, lds.org/topics/plural-marriage-in-kirtland-and-nauvoo). Det skapade även ibland utmanande familjedynamik och gav upphov till ekonomiska svårigheter bland polygama mormonfamiljer som försökte hanka sig fram på den oländiga terrängen i den amerikanska västern (se ”Plural Marriage and Families in Early Utah”, lds.org/topics/plural-marriage-and-families-in-early-utah).

Det fanns de som förblev trofasta medlemmar i kyrkan men som valde att inte utöva månggifte. Det fanns även medlemmar som avvisade tanken på månggifte och bestämde sig för att lämna kyrkan (se ”Plural Marriage in Kirtland and Nauvoo”, lds.org/topics/plural-marriage-and-families-in-early-utah). Skilsmässa var lätt tillgängligt för de mormoner som var olyckliga i polygama äktenskap (se ”Månggifte då och nu”, mormonnewsroom.org).  Tidiga mormoner som utövade månggifte trodde dock att de följde en befallning från Gud och att de skulle bli välsignade för sin trofasthet. Dessutom var många polygama familjer glada, varma och kärleksfulla (se ”Plural Marriage and Families in Early Utah”, lds.org/topics/plural-marriage-and-families-in-early-utah).

Tror kyrkans medlemmar på månggifte i dag?

I dag förbjuder Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga utövandet av månggifte. Gordon B. Hinckley (1910–2008), en tidigare president för kyrkan, förklarade kyrkans ståndpunkt gällande månggifte:

”Jag vill med bestämdhet framhålla att denna kyrka inte på något sätt har samröre med dem som praktiserar månggifte. …

Om någon av våra medlemmar befinns skyldiga till att praktisera månggifte blir de uteslutna, det allvarligaste straff som kyrkan kan utmäta. De som ägnar sig åt sådant överträder inte bara den världsliga lagen utan också lagen i denna kyrka. En av trosartiklarna är bindande för oss. Den säger: ’Vi tror på att underordna oss kungar, presidenter, styresmän och överhetspersoner samt att lyda, ära och upprätthålla lagen’ (Trosartiklarna 1:12). Man kan inte både lyda och inte lyda lagen på samma gång. …

För mer än ett sekel sedan uppenbarade Gud tydligt för sin profet Wilford Woodruff att månggiftet skulle upphöra, vilket innebär att det nu är emot Guds lag. Även i länder där den världsliga eller religiösa lagen tillåter månggifte, lär kyrkan att äktenskapet måste vara monogamt och accepterar inte bland sina medlemmar sådana som praktiserar månggifte” (”Vad frågar människor oss om?” Liahona, jan. 1999, s. 84).

Vad anser kyrkans medlemmar om äktenskapet och familjen?

Mormonerna tror att äktenskapet mellan en man och en kvinna är en viktig del av Guds plan för sina barn. Gå till mormon.org om du vill lära dig mer om vad kyrkan lär om äktenskapet och familjen.